چگونه برای تهیه یک نمودار جریان برای یک گیاه خرد کردن