مشخصات rlys ژوئن 2004 خرد شده و سنگ در مسیر با دوام