چگونه به رفع یک صفحه نمایش کامپیوتر های قابل حمل تکان دادن